napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Warto wiedzieć
emisja CO2
Emisje CO2 i transport

Emisje CO2 i transport

Naukowcy przewidują, iż globalne ocieplenie, spowodowane głównie przez rosnące emisje dwutlenku węgla pochodzące ze spalania węgla, ropy, benzyny, przyczyni się do wzrostu częstości i natężenia okresu suszy, powodzi i burz, które stanowią zagrożenie dla światowej produkcji rolnej.

Transport ma coraz większy udział w emisji gazów cieplarnianych i ze względu na swoja zależność od paliw ropopochodnych i węgla właśnie w tym sektorze najtrudniej przeprowadzić jest działania mające na celu redukcje emisji. Bez zmiany stylu życia i modelu konsumpcji oraz sposobu zagospodarowania przestrzeni, warunkujących mobilność i transportochłonność, nie można liczyć na łatwe sukcesy w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych.

Emisje z transportu stanowią 20 - 25% światowej emisji dwutlenku węgla. Wliczając produkcję samochodów, konstrukcję i renowację dróg są one przyczyną 37% wszystkich emisji. Transport zużywa 30% światowej energii. Podkreślić trzeba, iż tylko 7% ludności posiada samochody i właśnie ta grupa zużywa 40% światowej produkcji benzyny. Zwraca również uwagę szybki wzrost udziału emisji z transportu lotniczego, którego są tym niebezpieczniejsze dla atmosfery, że na większych wysokościach są one dwu- do trzykrotnie bardziej szkodliwe niż ta sama ilość emisji przy powierzchni Ziemi.

Samochody są obecnie najbardziej zanieczyszczającym środowisko naturalne środkiem transportu. Aż siedem drzew potrzebne jest do zneutralizowania emisji powstałych w ciągu roku przez jedno auto. Dodatkowo pojazdy samochodowe są największym emitorem toksycznych związków chemicznych nie podlegających regulacji prawnej, takich jak: butadien, benzen i inne, związane z pyłami. Poza zanieczyszczeniami ważna jest również zajętość terenu potrzebnego do zbudowania drogi. Jej szerokość wynosi średnio od 30 do 40 i tym samym jest znacznie większa od terenu potrzebnego do poprowadzenia trakcji kolejowej, której szerokość wynosi od 10 do 14 m.

Ponieważ aż 30% podróży samochodowych w Unii Europejskiej nie przekracza 3 km, a 50% - 5 km godne rozważenia staje się wykorzystanie na takich krótkich trasach rowerów, które nie wytwarzają żadnych emisji.
Rola transportu samochodowego w Polsce

Polska motoryzacja charakteryzuje się znacznym wzrostem. Przed rokiem 1989, centralnie planowana ekonomia państwa gwarantowała ograniczenie liczby samochodów oraz sprzedaży benzyny. W roku 1990 było w Polsce 5 261 000 samochodów osobowych a wskaĄnik motoryzacji 135 samochodów na 1000 mieszkańców. Dramatyczna zmiana nastąpiła wraz z reformami wolnego rynku, które doprowadziły do 40 procentowego wzrostu sprzedaży samochodów rocznie. W roku 2003 było już ok. 11 244 000 osobowych, co oznaczało, iż na 1000 mieszkańców przypadało 240 samochodów osobowych.

W 2002 roku transport był odpowiedzialny za ponad 29,5 mln. ton emisji CO2, co stanowiło niemal 11,5% wszystkich emisji w Polsce. Ważny jest trend emisji dwutlenku węgla; podczas gdy całkowita emisja tego gazu spadła z 477,7 mln ton w 1988 roku do 308,3 mln ton w 2002 r., emisje CO2 pochodzące z transportu wzrosły z 27,6 mln ton w 1991 roku do 29,5 mln ton w 2002 roku. Samochody przyczyniają się w Polsce do zanieczyszczenia atmosfery średnio w 30%, a w dużych miastach ich udział wzrastał od 70 do 90%! (Rys.1)

Rys. 1 procentowy udział samochodów w zanieczyszczeniu atmosferyOgółem                                                Duże miasta


Źródło: Ministerstwo ochrony środowiska, Energy Saling Trust

Biorąc pod uwagę rodzaj transportu, transport drogowy jest największym Ąródłem emisji dwutlenku węgla i był on odpowiedzialny za ponad 75% wszystkich emisji pochodzących z transportu w roku 1997. (Rys.2)

Rys. 2. Emisje dwutlenku węgla pochodzącego z transportu w Polsce wg rodzaju transportu w roku 1997, tysiące ton

Źródło: Instytut Transportu Samochodowego, 1997

Jak wielką rolę odgrywa dwutlenek węgla wśród gazów cieplarnianych pokazuje Ryc.3. Dwutlenek węgla stanowi blisko 97% emisji wszystkich zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego.

Rys. 3 Poziom emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu drogowego w Polsce, 2003

Źródło: Suchecki B., Zanieczyszczenia powietrza emitowane przez transport, 2006
Ocena sytuacji w Polsce

Starania podjęte przez polski rząd, biznes i społeczeństwo pokazały, iż do tej pory podjęte praktyczne rozwiązania w celu obniżenia emisji dwutlenku węgla spowodowane przez czynności dnia codziennego były niewystarczające.

Wg Polityki Klimatycznej Polski, kraj powinien położyć nacisk przede wszystkim na restrukturyzację sektorów gospodarczych w kierunku dywersyfikacji paliw, skutkującą zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza. Do realizacji polityki klimatycznej powinny zostać wykorzystane m.in.:

instrumenty rynkowe (handel emisjami, zielone certyfikaty), jako że wiążą się one z najmniejszymi kosztami osiągnięcia zamierzonego celu redukcyjnego;
dodatkowe instrumenty fiskalne i finansowe, wśród których opodatkowanie paliw uważa się za szczególnie efektywne narzędzie polityki;
opłaty za korzystanie z dróg, opłaty za wjazdy do miast, opłaty za parkowanie;
szczególny nacisk powinien zostać położony na wykorzystanie paliw ze Ąródeł odnawialnych (np. rzepak);
w celu zaangażowania społeczeństwa w problematykę emisji redukcji gazów cieplarnianych należy wprowadzić kampanie informacyjne, programów edukacyjnych, programów badawczo-rozwojowych oraz demonstracyjnych projektów.

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside