napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Przydatna bibliografia
Centrum Informacji o Środowisku: www.ekoportal.gov.pl 
Europejska Sieć Natura 2000: www.natura2000.gdos.gov.pl 
Fundacja Aeris Futuro: www.aerisfuturo.pl 
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii: www.fewe.pl 
Instytut na rzecz Ekorozwoju - www.ine-isd.org.pl 
Instytut Badawczy Leśnictwa: www.ibles.pl 
Koalicja Klimatyczna: www.koalicjaklimatyczna.org
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami: www.kobize.pl
Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu: www.ipcc.ch 
PGL Lasy Państwowe: www.lasy.gov.pl
Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych: www.unep.org

Prawo wspólnotowe/międzynarodowe

Pakiet energetyczno-klimatyczny przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE w grudniu 2008 roku. Dokumenty wchodzące w skład pakietu, mają na celu realizację przyjętych przez Radę Europejską założeń dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu, stanowiących, że do roku 2020 Wspólnota:
zredukuje o 20% emisje gazów cieplarnianych (z opcją 30% redukcji, o ile w tym zakresie zostaną zawarte stosowne porozumienia międzynarodowe) w stosunku do poziomu emisji z 1990 roku

  • Zwiększy o 20% udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii 
  • Zwiększy o 20% efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz na rok 2020
  • Zwiększy udział biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych co najmniej do 10%

 

Prawo polskie

Polityka klimatyczna Polski do 2020 roku przyjęta przez Radę Ministrów 4 kwietnia 2003, której celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w Polsce o co najmniej 40% w 2020 roku w stosunku do poziomu z roku 1988 (przyp. autora - poziom redukcji w 2012 roku - ok. 33%)
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside