napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Celem konkursu Ekobiuro jest aktywizacja pracowników biurowych firm, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, szkół itp. do podjęcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy.

2. Organizatorem Konkursu Ekobiuro, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Aeris Futuro, zwaną dalej Organizatorem.

3. Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszej relacji z działań proekologicznych zorganizowanych przez pracowników w miejscu pracy w okresie od 1 września 2014 roku do 18 września 2015 roku.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły konkursowe, zwane dalej „Zespołem", członkami których może być każda osoba fizyczna (bez ograniczeń wiekowych), która spełniła warunki konkursowe, z wyjątkiem pracowników Organizatora Konkursu.

2. Maksymalna liczba członków Zespołu może wynieść 20 osób wraz koordynatorem.

3. Minimalna liczba członków Zespołu może wynieść 4 osoby wraz z koordynatorem.

4. Zespół konkursowy nie jest tożsamy z osobami biorącymi udział w przeprowadzanym działaniu ekologicznym - zadaniem Zespołu jest zachęcenie do udziału w wydarzeniu i zaangażowanie do niego jak największej liczby osób w miejscu pracy.

5. Zespoły mają obowiązek wyznaczyć Koordynatora Zespołu, którego zadaniem będzie reprezentowanie Zespołu przed Organizatorem.

6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Zespół oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Regulamin Konkursu dostępny jest na portalu Organizatora www.zielonewydarzenia.pl, w zakładce EKOBIURO.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Przedmiot Konkursu - działania proekologiczne zorganizowane przez Zespół w miejscu pracy - musi nawiązywać do zagadnień dotyczących wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy. Do takich działań można zaliczyć m.in. organizację selektywnej zbiórki odpadów, dnia bez samochodu, kącika edukacyjnego dla pracowników, edukacji ekologiczną z wykorzystaniem intranetu. Podane przykłady nie wykluczają własnych pomysłów organizacji działań konkursowych.


2. Z przeprowadzonych działań Zespół sporządza relację, na podstawie której Organizator ocenia działania pod względem następujących kryteriów:

  • osiągnięty efekt ekologiczny (np. zmniejszenie zużycia materiałów)
  • osiągnięty efekt społeczny ( edukacja i aktywizacja pracowników)
  • innowacyjność
  • różnorodność
  • atrakcyjność
  • wymierność i trwałość efektów

3. Proces zgłoszenia


Do 18 września 2015 roku, do godziny 23:59 należy:

  • dokonać rejestracji poprzez formularz on-line , formularz jest dostępny TUTAJ
  • przesłać elektroniczną wersję wzoru relacji, zeskanowane załączniki formalne (oświadczenie o użyczeniu praw autorskich, podpisaną listę członków Zespołu) oraz inne załączniki na adres e-mail: ekobiuro@aerisfuturo.pl i ekobiuro2015@gmial.com, dokumenty są dostępne TUTAJ

 


4. Relacja musi posiadać dokumentację fotograficzną przeprowadzonych działań oraz powinna mieć formę prezentacji PowerPoint. Relacja może zawierać dodatkowe załączniki, np. filmy, skany, wydruki itp., w zależności od tego, co było wykorzystywane do przeprowadzenia działań i od decyzji Zespołu (w przypadku pliku o rozmiarze powyżej 20MB, należy umieścić plik w darmowym serwisie oferującym hosting plików lub na darmowej przestrzeni dyskowej oraz wysłać na adres e-mail: ekobiuro@aerisfuturo.pl lub ekobiuro2015@gmail.com.


5. Zespoły są autorami relacji, firmowanej imieniem i nazwiskiem Koordynatora Zespołu. Jednocześnie, wykorzystując w relacji zdjęcia, członkowie Zespołu wyrażają zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku. Za naruszenie prawa do wizerunku osób trzecich odpowiada autor zdjęcia. Organizator nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

6. W ramach Konkursu każdy Zespół może wysłać tylko jedną relację.


7. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone relacje, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne osób niebędących autorami, bądź czyjekolwiek dobra osobiste.


8. Zgłoszenie do Konkursu oznacza wyrażenie przez członków Zespołu zgody na wykorzystanie ich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


9. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie Organizatora do prezentacji i korzystania z nadesłanej pracy w zakresie publicznego rozpowszechniania poprzez umieszczenie jej na stronie Organizatora, Patrona medialnego i Partnerów projektu oraz dystrybucję na nośnikach elektronicznych i w materiałach drukowanych w celach promocyjnych.


10. Każda nadesłana na Konkurs relacja będzie rozpatrywana indywidualnie, a podstawowym kryterium oceny relacji będzie ich wartość merytoryczna oraz kreatywność Zespołu.


11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wstępnej selekcji nadesłanych relacji w zakresie spełnienia wymogów formalnych (warunków Regulaminu). Prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni niezależne jury powołane przez Organizatora i ono wyłoni zwycięzców Konkursu.


12. Organizator samodzielnie lub na wniosek członków jury ma prawo usunąć z Konkursu pracę, która narusza zasady Regulaminu. Decyzje jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. W swoich decyzjach jury będą całkowicie autonomiczne.

 

§ 4 Nagrody

1. Warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzców jest podanie pełnych danych teleadresowych siedziby firmy/instytucji publicznej/organizacji pozarządowej, której pracownicy zorganizowali i przeprowadzili działania konkursowe oraz imienia, nazwiska i danych teleadresowych Koordynatora Zespołu. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych członkowie zwycięskiego Zespołu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Wśród Zespołów wyłonieni zostaną laureaci następujących nagród:
Nagroda I: wyjazd integracyjny dla członków zespołu konkursowego. Nagroda II  i III miejsce: eko-gadżety dla biura.

3. Zwycięski Zespół nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie lub inny Zespół. Zwycięski Zespół ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

4. Informacja o wynikach Konkursu oraz lista zwycięskich Zespołów zostanie opublikowana w listopadzie 2015 r. na stronach www.aerisfuturo.pl i www.zielonewydarzenie.pl oraz podana do wiadomości publicznej za pośrednictwem Patrona Medialnego i Partnerów Fundacji. Dokładna data ogłoszenia wyników zostanie podana w późniejszym terminie.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

 

PLIKI DO POBRANIA: 

REGULAMIN [pdf]

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside