napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
COP19, czyli o co w tym wszystkim chodzi
Utworzono 08.11.2013 Przedstawiciele Koalicji Klimatycznej od wielu lat obserwują zmiany w polityce klimatycznej - krajowej, unijnej i międzynarodowej. Na COP19 Koalicja wysyła swoich delegatów, którzy będą obserwować przebieg rozmów i informować społeczeństwo o tym, co będzie działo się na Szczycie.

Oficjalne stanowisko Koalicji Klimatycznej dotyczace XIX Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP19/CMP9) w Warszawie jest dostępne na stronie Koalicji TUTAJ.

Q&A MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI KLIMATYCZNEJ

- czyli nasze odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące COP19,

1. Czym jest szczyt klimatyczny? Od czego pochodzi skrót COP?

COP - skrót od Conference of the Parties, w dosłownym tłumaczeniu Konferencja Stron. To najważniejsze coroczne spotkanie sygnatariuszy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change). Przyjeżdżają na nie politycy i urzędnicy reprezentujący blisko 200 państw świata.

Prowadzony w ramach struktur ONZ proces negocjacyjny, którego częścią są COP-y, zaczął się ponad 20 lat temu. W wyniku tych rozmów powstały m.in. Ramowa Konwencja i Protokół z Kioto. Z negocjacjami bezpośrednio lub pośrednio wiąże się większość działań prowadzonych na rzecz ochrony klimatu przez poszczególne państwa. Obecnie trwają prace nad nowym porozumieniem, które ma objąć wszystkie państwa uczestniczące w rozmowach.

Poza negocjatorami w konferencjach klimatycznych uczestniczą także obserwatorzy - naukowcy, przedstawiciele biznesu, organizacji ekologicznych i humanitarnych. W poprzednim COP -ie uczestniczyło blisko 10 000 osób.

2. Czym zajmują się uczestnicy konferencji w trakcie rozmów?

Uczestnicy konferencji - negocjatorzy - wspólnie decydują, w jaki sposób należy walczyć ze skutkami zmian klimatu. Nie jest to proste zadanie z uwagi na to, że muszą przyjąć wspólne stanowiska w wielu tematach, m.in. takich jak:
  • redukcja emisji - zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez ludzi w przemyśle, energetyce, transporcie, leśnictwie, rolnictwie, itp.,
  • adaptacja - dostosowywanie naszej cywilizacji do zachodzących już zmian, np. do zdarzających się coraz częściej ekstremalnych zjawisk pogodowych,
  • finansowanie - określanie, ile pieniędzy jest potrzebne, skąd mają pochodzić, na jakie cele mają zostać wykorzystane, które państwa powinny otrzymać pomoc na ograniczanie emisji, które na dostosowywanie się do zmian, a które na radzenie sobie ze skutkami klimatycznych katastrof.
Konieczne jest również sprawdzanie, czy decyzje, które zostały podjęte, są wprowadzane we właściwy sposób w życie i jakie dają efekty.

3. Po co prowadzone są negocjacje klimatyczne? Jakie ma to znaczenie dla każdego człowieka?

Decyzje podejmowane w ramach negocjacji (lub brak tych decyzji) wpływają niemal na każdą dziedzinę naszego życia.

Jakość naszego życia będzie zależeć od tego, czy i na ile ograniczymy nasz negatywny wpływ na klimat. Ochrona klimatu może nam pomóc między innymi w zmniejszeniu:

  • ryzyka zniszczeń powodowanych przez gwałtowne zjawiska pogodowe;
  • ryzyka wzrostu cen żywności spowodowanych przez powodzie, susze i problemy z uprawami, takie jak nowe dla danego regionu szkodniki;
  • ryzyka problemów zdrowotnych związanych np. z falami upałów lub z pojawieniem się chorób, które do tej pory nie występowały w Polsce, itp.

Warto wspomnieć, że ograniczanie emisji CO2 to także jednoczesne ograniczanie emisji innych związków szkodliwych dla zdrowia (raport "Nieopłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie").

Z drugiej strony zmniejszanie emisji oznacza też pozytywny impuls do inwestowania w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną oraz do rozwoju nowych rynków pracy w tych obszarach. Jeśli państwa wesprą obywateli np. w inwestowaniu w głęboką termomodernizację ich domów oraz w indywidualne małe źródła odnawialnej energii, to dadzą nam szansę na zmniejszenie naszych rachunków za energię - mimo przewidywanego wzrostu cen.

4. Czy Polsce potrzebny jest Szczyt Klimatyczny?

Polityka klimatyczna jest w tej chwili jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą polityką globalną. Rozwiązuje najpoważniejsze problemy naszych czasów. Wpływa na wszystkie sektory gospodarki i na życie ludzi na całym świecie. Musimy uczestniczyć w tym procesie, być aktywni i konstruktywni, jeśli chcemy być traktowani poważnie przez inne państwa.

Niezależnie jednak od powodów, dla których polski rząd zaprosił negocjatorów do Warszawy, Szczyt może być dla nas bardzo korzystny. Jest doskonałą okazją, aby mówić i pisać o zmieniającym się klimacie, związanych z tym zagrożeniach i wyzwaniach oraz o tym, co możemy, a właściwie CO POWINNIŚMY zrobić, aby ochronić samych siebie przed negatywnymi skutkami naszych działań.

5. Kto płaci za negocjacje klimatyczne? Czy nie są one za drogie?

Cześć kosztów pokrywa ONZ, a część państwo, które w danym roku jest gospodarzem COP. W tym roku jest nim Polska, w przyszłym Peru, w kolejnym będzie Francja. Jedną z przyczyn zmiany miejsca szczytów jest możliwie najbardziej sprawiedliwe rozłożenie kosztów negocjacji pomiędzy wszystkich ich uczestników. Każdy gospodarz COP we współpracy z Sekretariatem UNFCCC planuje organizację szczytu w taki sposób, aby zoptymalizować koszty mając jednocześnie na względzie sprawną organizację i przebieg rozmów.

Oceniając koszty negocjacji warto wziąć pod uwagę ich skuteczność. Jeśli osiągniemy porozumienie w najważniejszych, dyskutowanych obszarach, będzie to sukcesem tego szczytu. Gorzej, jeżeli brak dobrej woli politycznej do działania sprawi, że kolejne spotkania nie zakończą się oczekiwanymi decyzjami.

6. Czy Szczyt Klimatyczny nie wywołuje zbyt dużych emisji?

COP rzeczywiście oznacza zwiększenie emisji. Powinny być one zoffsetowane, czyli zrekompensowane dodatkowymi działaniami ograniczającymi nasz negatywny wpływ na klimat.

7. Jaki jest sens organizowania kolejnych szczytów skoro nie przynoszą widocznych efektów?

Podczas każdego COP - u podejmowanych jest szereg wiążących decyzji. Negocjacje prowadzone przez ONZ tworzą ramy dla ochrony klimatu akceptowane przez większość państw świata. Stanowią punkt odniesienia dla wszystkich działań na różnych poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym.

Samo prowadzenie rozmów na poziomie międzynarodowym przekłada się na decyzje uczestniczących w nich stron. W związku z negocjacjami wiele państw podejmuje i ogłasza na forum międzynarodowym decyzje o ograniczaniu emisji lub wsparciu finansowym działań redukcyjnych i adaptacyjnych dla krajów rozwijających się. Przykładem może być Climate Act przyjęty przez Wielką Brytanię w związku z przygotowaniami do COP15 w Kopenhadze.

PRZYDATNE LINKI:

Przewodnik po szczycie klimatycznym przygotowany przez WWF:
www.wwf.pl/co_robimy/klimat_glowna/cop19/

unfccc.int/2860.php  - strona oficjalna głównego koordynatora negocjacji, czyli Sekretariatu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu - są już na niej informacje o COP19 w Warszawie;

Na tej stronie można już znaleźć ogólny program tej sesji negocjacji (a raczej całego szeregu sesji, które składają się na Szczyt Klimatyczny);

Dostępna jest też już wstępna lista side eventów - czyli mini konferencji towarzyszących negocjacjom.

www.iisd.ca/process/climate_atm.htm#climate - Strona Międzynarodowego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju, organizacji znanej z obiektywnego raportowania polityki środowiskowej. Dostępne są na niej zdjęcia, relacje video oraz codzienne biuletyny, takie jak ten.

www.climatenetwork.org - Strona CAN International - światowej sieci organizacji pozarządowych zajmujących się klimatem. Tu można znaleźć ECO - codzienny biuletyn z negocjacji, a także Fossil of the Day , czyli Skamieliny Dnia - anty-nagrody przyznawane za "złe zachowanie" na negocjacjach.Inne ciekawe organizacje zajmujące się ochroną klimatu, które będą obecne na COP19 to np. Friends of the Earth, 350.org, GCCA, Third World Network.

KONTAKTY DLA MEDIÓW

rzecznicy skontaktują zainteresowanych dziennikarzy z ekspertami Koalicji Klimatycznej obserwującymi negocjacje:

Piotr Siergiej, Rzecznik Prasowy ds. COP19
p.siergiej@koalicjaklimatyczna.org
tel. 510 069 020

Agnieszka Zielińska, Rzecznik Prasowy
email: a.zielinska@koalicjaklimatyczna.org
tel. 502 213 499

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside