napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Pierwszy festiwal filmowy dla przedsiębiorców I Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”
Utworzono 18.08.2016

Jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom promocyjnym i reklamowym z zakresu Corporate Social Responsibility (CSR) i zrównoważonego rozwoju - I Festiwal Filmów Odpowiedzialnych
„17 Celów" odbędzie się w Poznaniu 25 września 2016 roku, w dniu pierwszej rocznicy Szczytu ONZ, na którym ogłoszono Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawarte w niej 17 Globalnych Celów.

Podczas Festiwalu prezentowane będą wybitne filmy dokumentalne związane z tematyką wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i ochrony środowiska połączone z konkursem na najbardziej wartościowe filmy reklamowe i promocyjne podmiotów gospodarczych mówiących o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach.

I Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów" to nowa atrakcyjna marka na mapie działań CSR
w Polsce.

 O Festiwalu
- W dniu pierwszej rocznicy Agendy ONZ, 25 września 2016 r. (niedziela) w Collegium Da Vinci
w Poznaniu przez cały dzień odbywać się będą projekcje filmów związanych z CSR i Zrównoważonym Rozwojem. Prezentować będziemy filmy krótko- i pełnometrażowe, w przerwach pokażemy firmy partnerów
- mówi Agnieszka Gostkowska z Fundacji CSR Res Severa. Swoje wsparcie dla projektu zadeklarował Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie z Departamentu Informacji Publicznej i zaproszenie przyjęła Pani Mariola Ratschka - jako gość specjalny i ekspert z ramienia ONZ - która przybliży uczestnikom założenia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, choć trzeba będzie mieć wejściówkę (pojawią się one od 1 września na serwisie Evenea oraz u organizatora), a impreza ma mieć charakter cykliczny i organizowana będzie
w formacie zielonego wydarzenia. - Zielone wydarzenie (ang. green event) to takie, które na każdym etapie przygotowań i realizacji zapewniają działania przyjazne dla środowiska naturalnego, czyli ograniczające, czy też redukujące negatywny wpływ danej imprezy poprzez oszczędności energii i materiałów - mówi Joanna Mieszkowicz z Fundacji Aeris Futuro, wspierającej organizatorów w zakresie utrzymania standardów zielonego wydarzenia.

I Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów" ma charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych) wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Jest też przeglądem najlepszych filmów dokumentalnych poświęconych takiemu rozwojowi, który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb. - Jestem entuzjastą takich idei i pomysłów. Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest mi bliskie i organizatorzy wcale nie musieli mnie specjalnie namawiać do udziału w pracach Jury - mówi Rafał Górecki, pomysłodawca i dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia", jeden z jurorów Festiwalu Filmów Odpowiedzianych „17 Celów".
Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według prostych kryteriów: filmy muszą poruszać ważne problemy społeczne, upowszechniać założenia społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywać je w praktyce, a także propagować uniwersalne wartości. Oczywiście nie bez znaczenia jest ich wysoki poziom artystyczny. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 29 sierpnia. Warto też zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie www.17celow.pl .
Laureaci nagród regulaminowych (Złotej, Srebrnej i Brązowej Tarczy) mogą liczyć na promocję ich dokonań co najmniej przez rok od zakończenia konkursu.

Program Festiwalu
Na program Festiwalu składają się pokazy konkursowe krótkich filmów promocyjnych i reklamowych związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu, pokazy filmów dokumentalnych, pokazy specjalne oraz wykłady upowszechniające Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. - Szczegółowy program Festiwalu powstanie po 1 września, kiedy ogłosimy listę zakwalifikowanych filmów - mówi Mariola Michalak, wolontariuszka Fundacji Res Severa. - Już teraz mogę jednak zaprosić na wybitne filmy dokumentalne - dodaje pani Mariola. Niemiecko-duński reżyser Frank Piasecki w filmie „Krew w twoim telefonie" pokazuje nielegalny, niemoralny i tragiczny w skutkach przemysł wydobywczy w Kongo, w którym tak naprawdę uczestniczą wszyscy, którzy korzystają z telefonów komórkowych. „Zjedz to!" - film wyreżyserowany przez Granta Baldwina opowiada o marnowaniu produkowanych przez nas zasobów żywności, które ma dewastujący wpływ na naszą planetę. Jak to możliwe, że mając tak pozytywny stosunek do jedzenia, wyrzucamy dziś do kosza aż 50 proc. żywności, którą produkujemy i to nie dlatego, że jest ona niejadalna, ale dlatego, że źle i nieatrakcyjnie wygląda?

Wajda School, patron Festiwalu, pokaże dwa wybitne filmy dokumentalne: „Superjednostkę" i „Ślimaki". Superjednostka to ogromny blok mieszkalny w Katowicach zaprojektowany jako „maszyna do mieszkania". Na 15 kondygnacjach budynku może mieszkać nawet 3 tysiące ludzi. Winda zatrzymuje się co 3. piętro. Teresa Czepiec w swoim wielokrotnie nagradzanym filmie pokazuje mieszkańców „Superjednostki", ich emocje, pragnienia i oczekiwania.
Mało kto wie, że Polska jest liderem w hodowli ślimaków - ten wątek wykorzystany został w filmie
o przedsiębiorczości i „ślimaczanym królu". „Ślimaki" w reżyserii Grzegorza Szczepaniaka to film o życiu
i śmierci, miłości i przyjaźni, które stają się kwintesencją filmu, ślimak zaś urasta do roli symbolu odradzania się i życia wiecznego.

Czym jest Agenda ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i 17 Globalnych Celów?
Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (inaczej Agenda Post-2015) jest planem rozwoju dla świata, zakładającym w perspektywie do 2030 r. eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnienie pokoju. Agenda zastępuje przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals), których ostateczny termin realizacji został wyznaczony na rok 2015. Wypracowanie założeń Agendy odbywało się w drodze międzynarodowych negocjacji wybitnych osobistości z całego świata, a sama agenda została uzgodniona przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. Jej przyjęcie miało miejsce podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w dniach 25-27 września 2015 r., w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Agenda zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) oraz powiązanych z nimi 169 zadań (targets), monitorowanych odpowiednimi wskaźnikami.

Ta Agenda dotyczy wszystkich ludów, nikogo nie pomijając. Jest planem działań na rzecz eliminacji ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie, nieodwracalnie i raz na zawsze. Dąży do zapewnienia pokoju i dobrobytu oraz do powstania partnerstw, a sedno Agendy stanowią ludzie i nasza planeta. Zintegrowane, powiązane ze sobą i niepodzielne siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju to cele dla wszystkich ludów. Obrazują one skalę, powszechność i ludzkie ambicje wyrażone w nowej Agendzie. Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ, 2 sierpnia 2015 r.

Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
Cel 2: Wyeliminować głód, zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo
Cel 3: Zapewnić wszystkim w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrostan
Cel 4: Zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie
Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt
Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych
Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
Cel 8: Promować inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich ludzi
Cel 9: Budować odporną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
Cel 10: Zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami
Cel 11: Stworzyć inkluzywne, bezpieczne, odporne i zrównoważone miasta
Cel 12: Stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Cel 13: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki
Cel 14: Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób
Cel 15: Zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności
Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa
Cel 17: Wzmocnić sposoby implementacji Celów i odnowić światowe partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

O społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR

Komisja Europejska definiuje CSR (Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, ang. Corporate Social Responsibility) jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Według Komisji CSR jest koncepcją, zgodnie z którą firmy uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe swojej działalności gospodarczej oraz w relacjach z partnerami. Na podstawie badań m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy Asa Biznesu wiemy, że 2/3 przedstawicieli firm z sektora MMŚP nie spotkało się z pojęciem CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Mimo tego wysoki jest wśród nich odsetek przedsiębiorstw deklarujących realizowanie działań zgodnych z założeniami tej koncepcji.

O Zrównoważonym Rozwoju w kontekście ONZ cały czas niewiele wiedzą Polacy, a w kraju obecnie brak jest zdarzenia, podczas którego cyklicznie przekazuje się wiedzę z zakresu Zrównoważonego Rozwoju
i CSR, a także działań ONZ na temat nowych celów do roku 2030. Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2017 r. unijna dyrektywa wprowadza obowiązek raportowania pozafinansowego; spółki giełdowe będą musiały informować o działaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością, czyli np. w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw, co w tym momencie pośrednio obejmie też małe i średnie firmy, a co za tym idzie większość osób pracujących .

Patroni i partnerzy


• Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie z Departamentu Informacji Publicznej http://www.unic.un.org.pl/unic_warsaw/
• Powiat Poznański http://powiat.poznan.pl/
• Collegium Da Vinci http://www.cdv.pl/csr-management.html
• Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa http://wiph.pl
• Wajda School http://www.wajdaschool.pl
• Akademia Dokumentalna http://akademiadokumentalna.pl
• Kino Bułgarska 19 http://kinobulgarska19.pl/
• Fundacja Aeris Futuro http://aerisfuturo.pl/pl/i.45.0.0.9/O-nas.html
• Centrum PISOP http://pisop.org.pl/
• BDG Biuro Doradztwa Gospodarczego http://www.doradcapodatkowy-gostyn.pl/

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside